Uncategorized

WR 2016 11 24

OIA Weekly Reminder (Nov, 24, 2016) thanksgiving-wish-1 english-flyer-for-getronaganRead more

OIA Weekly Reminder (Nov 3, 2016 )

40 th Day Requiem for Lara Balciyan June 21, 2013 – October 1, 2016

40 th Day Requiem for Lara Balciyan June 21, 2013 – October 1, 2016   Sunday, November 6, 2016 at St. Peter Armenian Apostolic Church 17231 Sherman Way, Van Nuys, CA 91406 Survived by: Her parents: Mr. and Mrs. Chris Bedros and Anya Balciyan and her sister: LorieHer grandparents: Mr. and Mrs. Esayi and Rita Balciyan Her grandparents: Mr. and Mrs. Kevork and Takouhi Partamian Her aunt: Mr. and Mrs. Ari and Christine Demiral and her cousins: Natalie, Nicole and Michael Her uncle: Mr. Abraham

Read more

101

PDF TA Telg

ԱՐԱՐԱՏ ԷՍՔԻՃԵԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՀԱՅ ԻՐԱՒԱԲԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ՀԵՏԱԶՕՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ (ՆԱԱՍՐ) Կը ներկայացնեն ՆԱԻՄ ՊԷՅԻ ՅՈՒՇԵՐՆ ՈՒ ԹԱԼԷԱԹ ՓԱՇԱՅԻ ՀԵՌԱԳԻՐՆԵՐԸ Արդեօք անոնք «Հայկական կեղծիքներ» էի՞ն Դասախօսութիւն՝ Տոքթ.

Read more

OIA Weekly Reminder (Oct 27, 2016)

********************************************************* OIA Weekly Reminder (Oct 27, 2016)   ********************************************************* DONER NIGHT «ՏԷՕՆԷՐ»ի Գիշեր Read more

ta telgr

Ararat-Eskijian Museum Armenian Bar Association Organization of Istanbul Armenians National Association for Armenian Studies and Research (NAASR) Present The Memoir

Read more

  Nazarian: Dink and the Persistence of Hope By Eric Nazarian on January 21, 2016 in Featured, Headline, Op-Eds // 0 Comments //  //  Read more

Nazarian: Dink and the Persistence of Hope (The Armenian Weekly)

  Nazarian: Dink and the Persistence of Hope Following text has been adapted from a speech written by filmmaker Eric Nazarian for the Hrant Dink commemoration event in Los Angeles on Jan. 19, organized by the Organization of Istanbul Armenians. Nazarian was unable to attend the event; his message was read in his absence. Read more

“Funny Money” (Trame Incher Geneh) Directed by AGBU Artistic Director, Krikor Satamian

     The AGBU Satamian Theatre Group is proud to present its new play                      Ray Cooney’s comedy  “Funny Money” (Trame Incher Geneh)                                      Directed by AGBU Artistic Director, Krikor Satamian++ Read more

Most Recommended