Getronagan Alumni Committee Activity

Passing of Harutyun Movsesian (1945-2010)

It is with great sadness that we announce the passing of

Read more

Getronagan Annual Dinner 2009

 • GETRONAGAN PAJAGI BAH-01.jpg
 • GETRONAGAN PAJAGI BAH-02.jpg
 • GETRONAGAN PAJAGI BAH-03.jpg
 • GETRONAGAN PAJAGI BAH-05.jpg
View full album

OIA/Getronagan Pajagi Or 2008

 • IMG_0557.JPG
 • IMG_0558.JPG
 • IMG_0567.JPG
View full album

OIA/Getronagan ‘Silver Jewelry Exh.’ (Pix by Karnik Goren.

 • SL370875.JPG
 • SL370879.JPG
 • SL370883.JPG
View full album

Getronagan Pajagi Or 2008

Tsavagtsakir’ for Nurhan Uzunian (1924-2008)

ò²ô²Îò²¶Æð         ò³õáí ÇÙ³ó³Ýù ÿ λ¹ñáݳϳÝÇ Ý³ËÏÇÝ ë³Ý»ñ¿Ýª öñûý. ÜáõñÑ³Ý àõ½áõÝ»³Ý Çñ Ù³ÑϳݳóáõÝ ÏÝù³Í ¿ ØáÝÃñ¿³ÉÇ Ù¿ç, ¶³Ý³ï³:         ³ÕÙ³Ý Ï³ñ·Á ϳï³ñáõ»ó³õ ØáÝÃñ¿³ÉÇ ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇ㠻ϻջóõáÛ Ù¿ç:         öñûý.

Read more

OIA/Getronagan Pajagi Or 2007 (Pho. By SS)

 • P1010634.JPG
 • P1010635.JPG
 • P1010636.JPG
 • P1010637.JPG
View full album

OIA/Thanksgiving 2007 (Pho by SS)

 • P1010410.JPG
 • P1010411.JPG
 • P1010412.JPG
 • P1010413.JPG
View full album

OIA/Getronagan ‘ ART EXHIBIT 2007′

 • P1010001.JPG
 • P1010002.JPG
 • P1010003.JPG
 • P1010004.JPG
View full album

OIA/Getronagan Pajagi Or 2006 (Photo By SS)

 • Getronagan 2006 002.jpg
 • Getronagan 2006 004.jpg
 • Getronagan 2006 005.jpg
 • Getronagan 2006 008.jpg
View full album

  Members

  Chairman
  Avedis Tekolian
  Vice Chairman
  Jirayr Arslan
  Secretary
  Hrant Rakijian
  Treasurer
  Herman Celikian
  Advisor
  Sahag Tuna
  Karnig Ohanian
  Onnik Guzelses