Cultural Committee Activity

OIA/Cult – Lusine Sahakyan From Armenia (Ph By SS)

 • P1000067.JPG
 • P1000068.JPG
 • P1000069.JPG
 • P1000070.JPG
View full album

POLSAHA# MIOVFYAN M}AKOVFA#IN #AN@NA!OVMBI KAZMAKYRPA&

  POLSAHA# MIOVFYAN M}AKOVFA#IN    #AN@NA!OVMBI KAZMAKYRPA&                 ¦GINY@+N§I HANDISOVFIVNU   ¶ñ»óª سñÇ¿Ã ØÇÝ³ë»³Ý   ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ÷áñÓ ¿ ѳëÏݳÉáõ ³ß˳ñÑÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí ·ñ³Ï³Ý ß³ñ³¹ñáõû³Ý Áݹٿç¿Ý, áñáí µ³Ý³ëï»ÕÍ ì³ñ¹»ñ»ë ¶³ñ³Ï¿û½»³ÝÇ

Read more

OIA Thanksgiving 2005 (Pho. Garbis Sarafian & Hagop Halici)

 • IM000449.JPG
 • IM000450.JPG
 • IM000451.JPG
 • IM000453.JPG
View full album

OIA Thanksgiving 2004

 • P1010220.JPG
 • P1010227.JPG
 • P1010229.JPG
 • P1010230.JPG
View full album

Thanksgiving Dinner

 • 2002_11_23_Thanksgiving_02.jpg
 • 2002_11_23_Thanksgiving_03.jpg
 • 2002_11_23_Thanksgiving_04.jpg
 • 2002_11_23_Thanksgiving_05.jpg
View full album

Thanksgiving Dinner 2001

 • 2001_11_24_thanksgiving_02.jpg
 • 2001_11_24_thanksgiving_03.jpg
 • 2001_11_24_thanksgiving_04.jpg
 • 2001_11_24_thanksgiving_05.jpg
View full album

OIA Committee Photos

 • 2001_Committee_Photos_cultural.JPG
 • 2001_Committee_Photos_entire.JPG
 • 2001_Committee_Photos_esayan.JPG
 • 2001_Committee_Photos_hyeties.JPG
View full album

Prof. Manukyan Lecture

 • 2001_Manukyan_03.JPG
 • 2001_Manukyan_04.JPG
 • 2001_Manukyan_05.JPG
 • 2001_Manukyan_01.JPG
View full album

Suren Tanielian Lecture

 • 2001_Suren_Tanielian_02.JPG
 • 2001_Suren_Tanielian_03.JPG
 • 2001_Suren_Tanielian_04.JPG
 • 2001_Suren_Tanielian_05.JPG
View full album

  Members

  Chairman
  Dr. Ohannes K Avedikyan
  Vice Chairman
  Garbis Sarafian
  Armenian Secretary
  Zaruhi Hachigian
  English Secretary
  Jeannine Sabuncu
  Treasurer
  Christine Demiral
  Advisor
  Ari Sarkis Ozohanyan
  Elizabeth Koseyan
  Garo Ayaltin
  Karin Salgin
  Natali Papazyan
  Ohannes Sabuncu
  Roza Madoyan