Governing Boards Activity

OPENING THE DOORS — (documentary film) ( FOR THE 7th ANNIVERSARY OF THE ASSASSINATION OF HRANT DINK )

REQUIEM FOR THE 7th ANNIVERSARY OF THE ASSASSINATION OF HRANT DINK

Happy Thanksgiving from OIA

A full cornucopia The Organization of Istanbul Armenians, its governing boards, councils, committees, and clubs thank you for your support throughout this year and wish you and your family a very Happy Thanksgiving Read more

OIA/ Thanksgiving Dinner 2013 (SS) (Photo Album)

OIA Healthcare Reform Seminar By Vace Klavuz

MESSAGE FROM THE OIA (OIA)

  MESSAGE FROM THE OIA   Dear Members and Friends,   As we embark upon a new term for the Organization of Istanbul Armenians we would like to first and foremost thank those who have completed their service on their respective Boards

Read more

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ (OIA)

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ   Սիրելի Անդամներ եւ Բարեկամներ,   Մինչ կը ձեռնարկենք Պոլսահայ Միութեան համար նոր շրջանի մը, կ՛ուզենք նախ

Read more

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ – OIA GENERAL ASSEMBLY’s RESULTS (OIA)

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ                      ԺՈՂՈՎԻԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ   Յարգելի անդամ եւ անդամուհի,   Միութեանս Տարեկան Ընդհանուր Ժողովը տեղի ունեցաւ, Սեպտեմբեր 11 2013ին, §Գրիգոր եւ Աւետ Քիւրքչիւօղլու¦ սրահին մէջ, նախագահութեամբ Ընդհանուր Ժողովի ատենապետª Պրն. Սիմոն Աճիլաչօղլուի

Read more

ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ԳԵՐՇ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆ – Patriarchal Vicar of Constantinople Archbishop Aram ATESHIAN VISITED THE ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS (Photo Album) (SS)

Candlelight Vigil (98th Anniversary of the Armenian Genocide) (Video Album 1)